Arhive kategorija: Тим за заштиту деце – ученика од насиља, злостављања и занемаривања

Taјанствени пријатељ

ТИМ ЗА ЗАШТИТУ ДЕЦЕ ОД НАСИЉА

Организује недељу тајанствених пријатеља од 5 до 9 октобра.

Изаберите пријатеља за кога ћете те недеље чинити лепе гестове, коме ћете помагати и правити му пријатна изненађења.

Покушајте да останете тајанствени  до краја недеље.

Тим за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања

На основу Правилника о Протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање Министарство просвете конкретозовало је и прописало садржаје и начине спровођења превентивних и интервентних активности, услове и начине процене ризика, начине заштите од насиља, злостављања и занемаривања, праћење ефеката предузетих мера и активности. Овим Правилником сва неадекватна понашања су сврстана у 3 нивоа у свим врстама насиља.

НИВОИ НАСИЉА – кликни на презентацију 

ЦИЉЕВИ КОЈИМА ТИМ ТЕЖИ

1.Подстицање и развијање климе прихватања, толеранције и међусобног уважавања

 1. Повећање осетљивости свих који су укључени у живот и рад школе, на препознавање насиља и злостављања

3.Оспособљавање свих запослених и родитеља за рано  препознавање знакова у понашању деце који указују на потенцијално насилно понашање

4.Пружање помоћи ученицима у савладавању личних проблема и проблема у учењу

 1. Изграђивање и примена норми понашања, информисање о правилима понашања и Протоколу о заштити деце

6.Дефинисање процедура и поступака реаговања на насиље и информисање свих учесника у школском животу о томе

 1. Омогућавање свим ученицима који имају сазнање о могућем насилном акту да пријаве насиље а да се не изложе опасности
 2. Реализација радионица везаних за превенцију насиља

9.Сарадња са родитељима путем Савета, родитељских састанака, индивидуалних и групних разговора

10.Сарадња са службама ван школе које непосредно и посредно могу помоћи на превазилажењу проблема насиља у школи

АКТИВНОСТИ ТИМА

 1. Спровођење процедура и поступака реаговања у ситуацијама насиља
 2. Праћење и евидентирање врста и учесталости насиља и процењивање ефикасности спровођења Програма заштите
 3. Рад на отклањању последица насиља и интеграција ученика у заједницу вршњака
 4. Саветодавни рад са ученцима који трпе насиље и врше насиље
 5. Анкетирање ученика и наставника о насиљу у школи
 6. Организује радионице и предавања везана за превенцију насиља
 7. Учествује у организовању ваннаставних, спортских и културних активности у школи
 8. Учествује у организовању заједничких акција за промоцију школе као безбедног места
 9. Подстиче обезбеђивање партиципације ученика у превенцији насиља кроз формирање вршњачких тимова за заштиту и вршњачку подршку

 

Можете се јавити члановима Тима, или нас позвати на школске телефоне

                    031 514 146;

                            513 148;

                            512 995

Чланови Тима за заштиту деце/ученика од насиља:

Мирјана Максимовић вд директор школе

Дивна Марковић педагог,

Александра Поповић-психолог

Слађана Ђикановић- учитељ

Даница Михаиловић- учитељ

Јелена Недић-  помоћник директора

Ана Иркић- наставник физичког васпитања

Јелена Ђаповић- наставник математике

 

Зоран Милинковић- родитељ

Викторија Јовановић- ученица-представник парламента

НЕМА НАСИЉА НА ОСНОВУ РАЗЛИКА

У Основној школи „Душан Јерковић“ Ужице у петак, 8.маја 2015.год. одржана је дебата коју је организовао Ученички парламент, на тему ,,У нашој школи нема насиља на основу разлика”. Две групе су износиле своје аргументе и контрааргументе, чврсто заступајући своје ставове, док је група неутралних пажљиво слушала која група ће бити убедљивија.
Истицало се да насиље не мора бити само физичко, већ је често и психичко, вербално, али и социјално, а помињало се и насиље на основу верске тј.националне опредељености, као и боје коже. Дебатери су се надговарали такође како и преко социјалног статуса – зависно од тога ко нема новца, а ко купује маркирану одећу, може долазити до насиља. Стигли су и да помену и задиркивања, и израза ,,штреберчино, тужибабо”, који такође могу повредити другаре.
Како су обе групе излагача биле одличне, са готово изједначеним бројем гласова, закључили смо да је добро што деца примећују видове међувршњачког насиља, па макар и у назнакама. Видело се и да су спремни да онима који су насилни скрену пажњу, укажу на рђаво понашање и подрже жртве. Појава насиља није само проблем у једној школи или граду, већ је данас глобални проблем. Ипак, како су деца старија и зрелија, схватају приоритете и увиђају предности лепог понашања, чиме је на најбољи могући начин постају добри људи.

Slika0721 Slika0719

Slika0723 Slika0718 Slika0720  Slika0722

М. Јевтић. М. Р. Пејовић