Mesečne arhive: februar 2015

Права детета на недискриминацију и заштиту од насиља

Ужички центар за права детета је 7 и 8.фебруара 2015.године у Регионалном центру за професионални развој запослених у образовању, одржао први део обуке за наше наставнике на тему Права детета на недискриминацију и заштиту од насиља. Обука је реализована у склопу пројекта Борба против дискриминације у образовном систему, кога финансира ЕУ у оквиру програма Суппорт то Цивил Социетy Фацилитy 2013.

У радној, веселој и добро организованој обуци смо  употпунили знања о Конвенцији о правима детета и њеним члановима; упознали се са појмом предрасуда и стереотипа и освестили механизме њиховог настајања И последице; употпунили знања о превенцији насиља и дискриминације у школи; упознали се са процедурама и поступцима интервенције у заштити деце од насиља и дискриминације; упознали се са појмом дискриминације, механизмима њеног настајања; освестили ситуације дискриминације у образовно-васпитном систему и шире; информисали се о акционом планирању тј. корацима које деца и наставници могу предузети ради унапређења права детета на недискриминацију и заштиту од насиља у установи.

20150207_124216_resized_1 20150207_102833_resized_1 20150207_102856_resized_1 20150207_102903_resized_1 20150207_102910_resized_1 20150207_102916_resized_1 20150207_102928_resized_1 20150207_103048_resized_1 20150207_104044_resized 20150207_104057_resized 20150207_104237_resized 20150207_104246_resized_1 20150207_124045_resized_1

ДАНАС ЈЕ ДАН БЕЗБЕДНОГ ИНТЕРНЕТА

klikni pametno

 

prirucnik_drugnijemetaw

КЛИКНИ БЕЗБЕДНО

Обележавање Дана безбедног интернета иницирала је Инсејф (Insafe) организација, са циљем промоције сигурнијег и одговорнијег коришћења онлајн технологија и мобилних телефона, посебно међу младима и децом широм света. Слоган под којим ће овај дан бити обележен гласи: “Створимо бољи интернет заједно”.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја позвало је све школе у Србији да се укључе у обележавање Дана безбедног интернета, како би се скренула пажња не само на овај проблем, већ и на начине превенције дигиталног насиља и смањење злоупотребе савремених технологија.

Све информација о одређеним темама из безбедног коришћења интернета можете пронаћи на сајту кликнибезбедно

У оквиру превенције информатичког насиља у нашој школи смо имали дебату на тему за и против друштвених мрежа са акцентом на фејсбук у реализацији 6/1 одељења и наставнице Јелене Маринковић.

IMG_8632 IMG_8624 IMG_8623 IMG_8631

Анализа анкета сарадње са родитељима

Истраживање је извршено у децембру 2014 године, коришћењем већ конструисаног упитника за испитивање степена сарадње   родитеља са школом који чине 17 питања затвореног типа, са ликертовом скалом и са скалом са понуђеним одговорима. Упитнике је за свако одељење поделио разредни старешина ученицима, који су однели упитнике родитељима. Упитници су анонимни и не постоје демографска питања којима би могло да се открије идентитет родитеља. Узорак чине родитељи ученика сваког одељења наше школе чија су деца уписана у дневник под редним бројем 3,9,16. За ученике који нису били тај дан у школи упитник је додељен првом следећем ученику у дневнику. Узорак је репрезентативан јер га чини 132 родитеља, односно 12 % свих родитеља ученика наше школе.

Циљ нам је био да утврдимо предности рада школе, као и карике које су мање ефикасне у сарадњи са родитељима на основу којих можемо да правимо конкретне мере за побољшање рада школе у сарадњи са родитељима. Посебни циљеви истраживања односе се на утврћивање степена права и одговорности родитеља у учествовању у раду школе. Посебан циљ који смо задали је и испитивање задовољстава родитеља безбедношћу у школи са циљем даљег унапређења безбедности ученика.

Истраживање су реализовале педагог и психолог школе.

Резултати

У табелама се налазе резултати обраде упитника за свако појединачно питање приказаних у фреквенцијама, преентима и ради лакше интерпретације у кумулативним процентима.

Колико сте уопштено посматрано задовољни школом коју похађа Ваше дете?

  фреквенција проценат
у потпуности сам задовољан 67 50.8
делимично сам задовољан 65 49.2
Укупно 132 100.0

 

Да ли је Ваше дете, према Вашем мишљењу, задовољно школом ?

фреквенција проценат
да, задовољно је школом 120 91.6
не, није задовољно школом 11 8.4
укупно 131 100.0
Шта је узрок Вашег незадовољства школом?  фреквенција % Шта је, према Вашем мишљењу, узрок незадовољства Вашег детета у школи? фреквенција %
наставним градивом које је преобимно 50 37.9 наставним градивом које је преобимно 54 40.9
школском зградом (распоред, опремљеност) 23 17.4 наставним градивом које детету није занимљиво 25 18.9
наставним градивом које детету није занимљиво 12 9.1 школском зградом (распоред, опремљеност) 13 9.8
наставницима 11 8.3 наставници 10 7.6
осталим ученицима с којима се моје дете дружи 3 2.3 остали ученици с којима се моје дете дружи 5 3.8
одељењским старешином 0 0 одељењским старешином 0 0

 

Колико често разговарате с Вашим дететом о школи?

 

фреквенција проценат
понекад 7 5.3
свакодневно или готово свакодневно 125 94.7
укупно 132 100.0

O чему разговарате с Вашим дететом о школи?

  фреквенција проценат
о извршавању школских обавеза 106 80.3
о настави која се одржава у школи 75 56.8
о наставницима 27 20.5
о осталим ученицима 31 23.5

Да ли је Вашем детету до сада била потребна додатна помоћ за савладавање наставног градива?

фреквенција проценат кумулативни проценат
да, једном 17 13.0 13.0
да, више пута до сада 63 48.1 61.1
 не, никада 51 38.9 100.0
131 100.0
1
укупно 132

Ако му је била потребна додатна помоћ  колико сте били задовољни подршком коју су пружили школа и наставници?

фреквенција проценат кумулативни проценат
у потпуности сам задовољан 34 44.2 44.2
делимично сам задовољан 37 48.1 92.2
нисам уопште задовољан 6 7.8 100.0
укупно 77 100.0

 

Колико сте задовољни информацијама које добијате на родитељским састанцима

 

фреквенција проценат кумулативни проценат
у потпуности сам задовољан 104 78.8 78.8
делимично сам задовољан 28 21.2 100.0
укупно 132 100.0

 

Да ли сте задовољни безбедношћу вашег детета у школи и начинима како се у школи решавају појаве међувршњачког насиља?

 

фреквенција проценат кумулативни проценат
у потпуности сам задовољан 52 40.9 40.9
делимично сам задовољан 64 50.4 91.3
нисам уопште задовољан 11 8.7 100.0
укупно 127 100.0

 

Заокружите област или активност у којима би школа требало да побољша сарадњу са родитељима

фреквенција проценат
отворена врата школе(посета родитеља часовима и школским активностима једном месечно) 27 20.5
информације које се односе на постигнућа ученика и оцењивање 32 24.2
понашање ученика и васпитно-дисциплински проблеми 49 37.1
 информисање осталих родитеља о активностима Савета Родитеља и Школског одбора 18 13.6
учешће родитеља у спортским и културним активностима и манифестацијама школе 20 15.2

 

Професионална оријентација

 У оквиру пројекта програма професионалне оријентације основни циљ је развијање способности младих да донесу и спроведу промишљену, ваљану и самосталну одлуку о избору школе и занимања, као и да планирају каријеру и укључе се у свет рада. Програм се заснива на петофазном динамичном процесном моделу професионалне оријентације, који води младу особу до избора занимања и активног планирања каријере, кроз пет модула/фаза:
1. Самоспознаја – млади кроз радионице, тестове, интроспекцију и саветовање препознају своје таленте, интересовања, вредности, склоности и могућности;
2. Информисање о занимањима и каријери – млади истражују свет занимања и професија, која су знања, вештине и особине потребне за успешно бављење занимањем, какве могућности постоје на тржишту рада;
3. Упознавање са путевима образовања – млади се упознају са могућностима за школовање – школама, факултетима и другим образовним установама и сазнају како изгледа школовање за њихово жељено занимање;
4. Реални сусрети са светом рада – млади се упознају са представницима жељених занимања и радним окружењем, испробавају поједине радне задатке и распитују се о занимањима и потребном школовању;
5. Доношење одлуке о избору школе и занимања – млади боље познају себе, имају потребне информације и сигурнији су у доношењу одлука.

Поред радионица које реализују одељењске старешине седмих и осмих разреда, психолог школе врши професионалну оријентацију, која  је низ активности које психолог предузима да би стекао увид у способности ученика/це, особине личности, интересовања и склоности, те да би након тих информација могао дати препоруку и савет везан за даље професионално усмеравање. Ове информације психолог прикупља путем интервјуа са учеником/цом, као и применом различитих тестова.

Зашто је потребно испитати способности путем тестова?

Свако занимање или образовни профил захтева поседовање одређених способности. Бити по занимању економиста или уписати образовни профил економског техничара или дипломираног економисте захтева изражене нумеричке (бројчане) способности, способности управљања и организовања података и информација, комуникацијске способности и сл. Занимања попут техничара пејзажне архитектуре или архитекте захтевају изражене способности просторне оријентације, перцепције, способност визуелног и естетског организовања и сл.

Да би занимање било адекватно за тебе, твоје способности треба да се „поклопе“ са способностима које захтева то одређено занимање. Уколико то није случај, занимање или образовни профил биће изразито стресно искуство које ће из дана у дан подстицати незадовољство и стрес.

Зашто је потребно испитати особине личности путем тестова?

Свако занимање захтева одређене особине личности. Тако нпр. медицинска занимања захтевају стрпљење, пријатност и љубазност у опхођењу са људима, саосећање и сл.; послови трговца или комерцијалисте захтевају услужност, убедљивост, пријатност у опхођењу са људима. Ако смо по природи ћутљиви и мирнији, ситуације у којима треба убеђивати људе, причати са њима, показати иницијативу и сл. биће за нас врло стресне и тешке. Ако смо по природи динамични, причљиви, пуни енергије седење у канцеларији пуној папира и пратећи административни послови биће нам монотони, досадни и врло исцрпљујући.
Да би занимање било адекватно за тебе, твоје особине личности требале би се „поклопити“ са очекиваним начином понашања које захтева то одређено занимање.

Зашто је потребно испитати интересовања путем тестова?

Људе интересују различите ствари у животу. За некога најатрактивнији посао подразумева седење у канцеларији, рад са документима и папирима. За другу особу најатрактивнији посао подразумева рад на терену, контакте са људима, уговарање послова и бројне састанке.
Склоности и интересовања разликују се од човека до човека. Уколико занимање не укључује посао који те интересује, који волиш и радиш са ентузијазмом, осам часова радног времена представљаће ти присилу и мучну обавезу коју ћеш механички одрађивати, а тада ћеш највероватније имати и проблема са радном ефикасношћу, шефом и сл.
Да би занимање било адекватно за тебе, твоја интересовања и склоности ка одређеној врсти послова требале би се „поклопити“ са очекиваном врстом послова и задатака које то одређено занимање подразумева.

Зашто је још важна професионална оријентација и помоћ психолога?

Занимања често бирамо из потпуно погрешних побуда. Желиш да постанеш трговац или фризер на наговор пријатеља или родитеља, због тога што ти је та школа била најлакша или најближа, због тога што су њу уписали и твоји пријатељима из разреда…или, имаш представу да је јако интересантно бити адвокат, а онда током школовања схватиш да те учење закона и прописа апсолутно не занима. Грешака је јако много, неке можемо исправити, неке не.
Да бисмо предупредили грешке и смањили ризике, потребно је проверити да ли си на добром путу при доношењу одлуке о избору занимања.

Колико траје процес професионалне оријентације?

Процес професионалне оријентације обухвата у нашој школи колективно тестирање сваког одељења осмог разреда појединачно, применом тестова способности, личности и професионалних интересовања чиме се  добијају одређене информације које дају слику о томе шта је најадекватније занимање, образовни профил, односно, област којом би се особа могла и требала бавити. На другом састанку са психологом, психолог, након интервјуа са учеником даје препоруку, односно, неколико адекватних професионалних алтернатива и у усменој  форми их саопштава.

Водич за основце за избор занимања

Сајтови на којима можете наћи линкове до жељених средњих школа 

Путоказ за избор занимања – и родитељи се питају

Описи одређених занимања

ПЛАН ТАКМИЧЕЊА 2014-15. ГОДИНА

 

 

Наставни предмет/Просветни саветник Ниво такмичења Датум одржавања Школа домаћин
Српски језикДрагица Јокић школско До краја фебруара
градско 7.3.2015. ОШ „Душан Јерковић“ Ужице
окружно 18.4.2015. ОШ „Душан Јерковић“ Ужице
републичко 23.5.2015.
Страни језициЈован Дамјановић школско По свом плану
градско 28.2.2015. ОШ „Прва основна школа“ Ужице
окружно 29.3.2015. ОШ „Вук Караџић“ Прибој
републичко 3.5.2015.
ГеографијаРадмила Марјановић школско По свом плану
градско 22.3.2015. ОШ „Нада Матић“ Ужице
окружно 19.4.2015. ОШ „Свети Сава“ Бајина Башта
републичко 24.5.2015.
ИсторијаРадмила Марјановић школско По свом плану
градско 8.3.2015. ОШ „Алекса Дејовић“ Севојно
окружно 18.4.2015. ОШ „Димитрије Туцовић“ Чајетина
републичко 17.5.2015.
МатематикаМиленко Николић школско 31.1.2015.
градско 28.2.2015. ОШ „Нада Матић“ (3. и 4. разред) Ужице
28.2.2015. ОШ „С.Секулић“ (5.6.7.и 8. разред) Ужице
окружно 28.3.2015. ОШ „С.Секулић“ (4.5.6.7.и 8. разред) Крчагово
републичко 26.4.2015.
Информатика и рачунарствоМиленко Николић школско По свом плану
градско 22.2.2015.  ОШ „Прва основна школа“ Ужице
окружно 22.3.2015. ОШ „Прва основна школа“ Ужице
републичко 19.4.2015.
ФизикаЈелена Павловић школско До 5.2.2015.
градско 7.2.2015. ОШ „Стари град“ Ужице
окружно 7.3.2015. ОШ „Свети Сава“ Пријепоље
републичко 18-19.4.2015.
ХемијаОлга Јованчићевић школско 14.2.2015.
градско 22.2.2015. ОШ „Ђура Јакшић“ Равни
окружно 21.3.2015. ОШ „Аекса Дејовић“ Севојно
републичко 22-24.5.2015.
БиологијаЉубинка Крвавац школско 19-22.2.2015.
градско 14.3.2015. ОШ „Стари град“ Ужице
окружно 26.4.2015. ОШ „Живко Љујић“ Нова Варош
републичко 17.5.2015.
Шта знаш о саобраћајуЈелена Павловић школско 31.3.2015.
градско 26.4.2015. ОШ „М.М. Луне“ Каран
окружно 10.5.2015. ОШ „Мито Игумановић“ Косјерић
републичко 22-23.5.2015.
Техничко и информатичко образовањеЈелена Павловић школско 1.3.2015.
градско 15.3.2015. ОШ „Богосав Јанковић“ Кремна
окружно 29.3.2015. ОШ „Владимир Перић Валтер“ Пријепоље
републичко 18.4.2015.
Књижевна олимпијадаДрагица Јокић општинско 21.2.2015. ОШ „Стари град“ Ужице
окружно 21.3.2015. ОШ „Емилија Остојић“ Пожега

 

Резултати такмичења

Спортски савез Ужице доделио је нашој школи диплому за освојено друго место на првенству ОСИУРС-а града Ужица у рукомету – пионирке 2.2.2015.

Спортски савез Ужице доделио је нашој школи диплому за освојено друго место на првенству ОСИУРС-а града Ужица у рукомету – пионири 2.2.2015.

02.02.2015. је одржано Школско општинско такмичење у рукомету у хали Велики Парк. Учествовало је 7 екипа у мушкој и 7 у женској конкуренцији. То је до сада било најмасовније такмичење у екипним спортовима. Наше екипе су приказале одличну игру и борбеност. Девојчице су освојиле друго место, изгубивши у финалу на седмерце од ОШ „Прва основна школа краља Петра ИИ“. Друго место заузели су и дечаци изгубивши у финалу од ОШ „Алекса Дејовић“ резултатом 10:6. Задовољни смо постигнутим резултатима, с обзиром на услове рада и величину сале у којој смо се спремали.

За девојчице су играле:

Ивана Младеновић 7/5 капитен

Ива Стефановић 7/5

Драгица Симеуновић 7/5

Теодора Карадаревић 7/5

Анита Павловић 7/6

Анастасија Нешовић 7/3

Николија Нешовић 7/5 голман

Теодора Павловић 7/5

Катарина Милошевић 7/5

Катарина Ристановић 7/3

За дечаке играли:

Милош Стојадиновић 8/4 капитен

Василије Прљевић 8/4 голман

Алекса Кљајић 8/2

Милош Стопић 8/2

Милош Поповић 8/2

Филип Савић 8/1

Матија Танасковић 7/5

Саво Рашковић 7/5

Мартин Познановић 7/3

Петар Богдановић 7/3

Лазар Ђокић 73

Лука Савић 7/3 голман

Наставница Јелена Савићевић

Спортски поздрав!

devojcice rukomet 2015 decaci rukomet 2015