Тим за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања

На основу Правилника о Протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање Министарство просвете конкретозовало је и прописало садржаје и начине спровођења превентивних и интервентних активности, услове и начине процене ризика, начине заштите од насиља, злостављања и занемаривања, праћење ефеката предузетих мера и активности. Овим Правилником сва неадекватна понашања су сврстана у 3 нивоа у свим врстама насиља.

НИВОИ НАСИЉА – кликни на презентацију 

ЦИЉЕВИ КОЈИМА ТИМ ТЕЖИ

1.Подстицање и развијање климе прихватања, толеранције и међусобног уважавања

 1. Повећање осетљивости свих који су укључени у живот и рад школе, на препознавање насиља и злостављања

3.Оспособљавање свих запослених и родитеља за рано  препознавање знакова у понашању деце који указују на потенцијално насилно понашање

4.Пружање помоћи ученицима у савладавању личних проблема и проблема у учењу

 1. Изграђивање и примена норми понашања, информисање о правилима понашања и Протоколу о заштити деце

6.Дефинисање процедура и поступака реаговања на насиље и информисање свих учесника у школском животу о томе

 1. Омогућавање свим ученицима који имају сазнање о могућем насилном акту да пријаве насиље а да се не изложе опасности
 2. Реализација радионица везаних за превенцију насиља

9.Сарадња са родитељима путем Савета, родитељских састанака, индивидуалних и групних разговора

10.Сарадња са службама ван школе које непосредно и посредно могу помоћи на превазилажењу проблема насиља у школи

АКТИВНОСТИ ТИМА

 1. Спровођење процедура и поступака реаговања у ситуацијама насиља
 2. Праћење и евидентирање врста и учесталости насиља и процењивање ефикасности спровођења Програма заштите
 3. Рад на отклањању последица насиља и интеграција ученика у заједницу вршњака
 4. Саветодавни рад са ученцима који трпе насиље и врше насиље
 5. Анкетирање ученика и наставника о насиљу у школи
 6. Организује радионице и предавања везана за превенцију насиља
 7. Учествује у организовању ваннаставних, спортских и културних активности у школи
 8. Учествује у организовању заједничких акција за промоцију школе као безбедног места
 9. Подстиче обезбеђивање партиципације ученика у превенцији насиља кроз формирање вршњачких тимова за заштиту и вршњачку подршку

 

Можете се јавити члановима Тима, или нас позвати на школске телефоне

                    031 514 146;

                            513 148;

                            512 995

Чланови Тима за заштиту деце/ученика од насиља:

Мирјана Максимовић вд директор школе

Дивна Марковић педагог,

Александра Поповић-психолог

Слађана Ђикановић- учитељ

Даница Михаиловић- учитељ

Јелена Недић-  помоћник директора

Ана Иркић- наставник физичког васпитања

Јелена Ђаповић- наставник математике

 

Зоран Милинковић- родитељ

Викторија Јовановић- ученица-представник парламента

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *