Анализа анкета сарадње са родитељима

Истраживање је извршено у децембру 2014 године, коришћењем већ конструисаног упитника за испитивање степена сарадње   родитеља са школом који чине 17 питања затвореног типа, са ликертовом скалом и са скалом са понуђеним одговорима. Упитнике је за свако одељење поделио разредни старешина ученицима, који су однели упитнике родитељима. Упитници су анонимни и не постоје демографска питања којима би могло да се открије идентитет родитеља. Узорак чине родитељи ученика сваког одељења наше школе чија су деца уписана у дневник под редним бројем 3,9,16. За ученике који нису били тај дан у школи упитник је додељен првом следећем ученику у дневнику. Узорак је репрезентативан јер га чини 132 родитеља, односно 12 % свих родитеља ученика наше школе.

Циљ нам је био да утврдимо предности рада школе, као и карике које су мање ефикасне у сарадњи са родитељима на основу којих можемо да правимо конкретне мере за побољшање рада школе у сарадњи са родитељима. Посебни циљеви истраживања односе се на утврћивање степена права и одговорности родитеља у учествовању у раду школе. Посебан циљ који смо задали је и испитивање задовољстава родитеља безбедношћу у школи са циљем даљег унапређења безбедности ученика.

Истраживање су реализовале педагог и психолог школе.

Резултати

У табелама се налазе резултати обраде упитника за свако појединачно питање приказаних у фреквенцијама, преентима и ради лакше интерпретације у кумулативним процентима.

Колико сте уопштено посматрано задовољни школом коју похађа Ваше дете?

  фреквенција проценат
у потпуности сам задовољан 67 50.8
делимично сам задовољан 65 49.2
Укупно 132 100.0

 

Да ли је Ваше дете, према Вашем мишљењу, задовољно школом ?

фреквенција проценат
да, задовољно је школом 120 91.6
не, није задовољно школом 11 8.4
укупно 131 100.0
Шта је узрок Вашег незадовољства школом?  фреквенција % Шта је, према Вашем мишљењу, узрок незадовољства Вашег детета у школи? фреквенција %
наставним градивом које је преобимно 50 37.9 наставним градивом које је преобимно 54 40.9
школском зградом (распоред, опремљеност) 23 17.4 наставним градивом које детету није занимљиво 25 18.9
наставним градивом које детету није занимљиво 12 9.1 школском зградом (распоред, опремљеност) 13 9.8
наставницима 11 8.3 наставници 10 7.6
осталим ученицима с којима се моје дете дружи 3 2.3 остали ученици с којима се моје дете дружи 5 3.8
одељењским старешином 0 0 одељењским старешином 0 0

 

Колико често разговарате с Вашим дететом о школи?

 

фреквенција проценат
понекад 7 5.3
свакодневно или готово свакодневно 125 94.7
укупно 132 100.0

O чему разговарате с Вашим дететом о школи?

  фреквенција проценат
о извршавању школских обавеза 106 80.3
о настави која се одржава у школи 75 56.8
о наставницима 27 20.5
о осталим ученицима 31 23.5

Да ли је Вашем детету до сада била потребна додатна помоћ за савладавање наставног градива?

фреквенција проценат кумулативни проценат
да, једном 17 13.0 13.0
да, више пута до сада 63 48.1 61.1
 не, никада 51 38.9 100.0
131 100.0
1
укупно 132

Ако му је била потребна додатна помоћ  колико сте били задовољни подршком коју су пружили школа и наставници?

фреквенција проценат кумулативни проценат
у потпуности сам задовољан 34 44.2 44.2
делимично сам задовољан 37 48.1 92.2
нисам уопште задовољан 6 7.8 100.0
укупно 77 100.0

 

Колико сте задовољни информацијама које добијате на родитељским састанцима

 

фреквенција проценат кумулативни проценат
у потпуности сам задовољан 104 78.8 78.8
делимично сам задовољан 28 21.2 100.0
укупно 132 100.0

 

Да ли сте задовољни безбедношћу вашег детета у школи и начинима како се у школи решавају појаве међувршњачког насиља?

 

фреквенција проценат кумулативни проценат
у потпуности сам задовољан 52 40.9 40.9
делимично сам задовољан 64 50.4 91.3
нисам уопште задовољан 11 8.7 100.0
укупно 127 100.0

 

Заокружите област или активност у којима би школа требало да побољша сарадњу са родитељима

фреквенција проценат
отворена врата школе(посета родитеља часовима и школским активностима једном месечно) 27 20.5
информације које се односе на постигнућа ученика и оцењивање 32 24.2
понашање ученика и васпитно-дисциплински проблеми 49 37.1
 информисање осталих родитеља о активностима Савета Родитеља и Школског одбора 18 13.6
учешће родитеља у спортским и културним активностима и манифестацијама школе 20 15.2

 

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *