Правилници и осигурање ученика

Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању

ПРАВИЛНИК о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање

АНЕКС БР.3. НА ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

АНЕКС БР.2. НА ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

АНЕКС БР.1. НА ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

Школски програм ППП

Школски програм 2018-2022

СТАТУТ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ДУШАН ЈЕРКОВИЋ“

ПРАВИЛНИК О КАНЦЕЛАРИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ

ПРОЦЕДУРА О ТОКОВИМА ПЛАЋАЊА ПРИСПЕЛИХ ОБАВЕЗА

ПРАВИЛНИК О КОРИШЋЕЊУ СОПСТВЕНОГ АУТОМОБИЛА У СЛУЖБЕНЕ СВРХЕ

ПРАВИЛНИК О НАКНАДИ ПУТНИХ ТРОШКОВА ЗАПОСЛЕНИХ

ПРАВИЛНИК О НАКНАДАМА ТРОШКОВА ДНЕВНИЦА, СМЕШТАЈА И ПРЕВОЗА НА СЛУЖБЕНОМ ПУТУ

ПРАВИЛНИК О СТИЦАЊУ И РАСПОДЕЛИ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА, ДОНАЦИЈА И „ЂАЧКОГ ДИНАРА“

ПРОЦЕДУРА ЗА ЧУВАЊЕ ПОСЛОВНИХ КЊИГА НА ЕЛЕКТРОНСКОМ СОФТВЕРУ

ПОСЛОВНИК О РАДУ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА

ПРАВИЛНИК О ДИСЦИПЛИНСКОЈ И МАТЕРИЈАЛНОЈ ОДГОВОРНОСТИ ЗАПОСЛЕНИХ

ПРАВИЛА ПОНАШАЊА У УСТАНОВИ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ДУШАН ЈЕРКОВИЋ“, УЖИЦЕ

ПРАВИЛНИК О РАДУ ПРОДУЖЕНОГ БОРАВКА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ „ДУШАН ЈЕРКОВИЋ“ У УЖИЦУ

ПРАВИЛНИК О ВАСПИТНО-ДИСЦИПЛИНСКОЈ ОДГОВОРНОСТИ УЧЕНИКА

ДОКУМЕНТА ВЕЗАНА ЗА ОСИГУРАЊЕ УЧЕНИКА ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023. ГОДИНУ

ПРАВИЛНИК О СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ

ПРАВИЛНИК О ЗАШТИТИ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

ПРАВИЛНИК О ИСПИТИМА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ