Правилници и осигурање ученика

СТАТУТ OШ ДУШАН ЈЕРКОВИЋ

ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА У ОСНОВНОЈ ШKOЛИ „ДУШАН ЈЕРКОВИЋ“ УЖИЦЕ

ПРАВИЛА ПОНАШАЊА У УСТАНОВИ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ДУШАН ЈЕРКОВИЋ“, УЖИЦЕ

ПРАВИЛНИК О ДИСЦИПЛИНСКОЈ И МАТЕРИЈАЛНОЈ ОДГОВОРНОСТИ ЗАПОСЛЕНИХ У Основној школи „Душан Јерковић“, Ужице

ПРАВИЛНИК О ВАСПИТНО-ДИСЦИПЛИНСКОЈ ОДГОВОРНОСТИ УЧЕНИКА Основне школе „Душан Јерковић“ у Ужицу

П О С Л О В Н И К О РАДУ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА

ПОСЛОВНИК О РАДУ САВЕТА РОДИТЕЉА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ “ДУШАН ЈЕРКОВИЋ

ПРАВИЛНИК О ПОХВАЉИВАЊУ И НАГРАЂИВАЊУ УЧЕНИКА И НАСТАВНИКА ОШ „ДУШАН ЈЕРКОВИЋ“, УЖИЦЕ

ПРАВИЛНИК О МЕРАМА, НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ЗАШТИТЕ И БЕЗБЕДНОСТИ УЧЕНИКА ОШ „ДУШАН ЈЕРКОВИЋ“, УЖИЦЕ

 ПРОЦЕДУРУ О ПОСТУПКУ УТВРЂИВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ ЗА ЧИЈИМ ЈЕ РАДОМ У ПОТПУНОСТИ ИЛИ ДЕЛИМИЧНО ПРЕСТАЛА ПОТРЕБА

ПРАВИЛНИК О РАДУ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ДУШАН ЈЕРКОВИЋ“ УЖИЦЕ

ПРАВИЛНИК о поклонима запослених

ПРАВИЛНИК О СТИЦАЊУ И РАСПОДЕЛИ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА, ДОНАЦИЈА И “ЂАЧКОГ ДИНАРА“

ПРОЦЕДУРУ ЗА ЧУВАЊЕ ПОСЛОВНИХ КЊИГА НА ЕЛЕКТРОНСКОМ СОФТВЕРУ

Процедура о токовима плаћања приспелих обавеза

ПРАВИЛНИК О НАКНАДАМА ТРОШКОВА ДНЕВНИЦА, СМЕШТАЈА И ПРЕВОЗА НА СЛУЖБЕНОМ ПУТУ

ПРАВИЛНИК О КОРИШЋЕЊУ СЛУЖБЕНИХ МОБИЛНИХ ТЕЛЕФОНА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ „ДУШАН ЈЕРКОВИЋ“ УЖИЦЕ

ПРАВИЛНИК О КОРИШЋЕЊУ СОПСТВЕНОГ АУТОМОБИЛА У СЛУЖБЕНЕ СВРХЕ

Правилник о канцеларијском пословању

П Р А В И Л Н И К О НАЧИНУ ПРИПРЕМЕ, САСТАВЉАЊА И ПОДНОШЕЊА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА

ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ БУЏЕТСКОГ РАЧУНОВОДСТВА

ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ ИЗРАДЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА

ПРАВИЛНИК О УПИСУ УЧЕНИКА У СРЕДЊУ ШКОЛУ

правилник о ближим упутствима за утврђивање права на ИОП

правилник о поступању установе у случају сумње или утврђеног дискриминарорног понашања

ОВДЕ МОЖЕТЕ ВИДЕТЕ ДОКУМЕНТА ВЕЗАНА ЗА ОСИГУРАЊЕ УЧЕНИКА

ОСИГУРАЊЕ УЧЕНИКА