dusanjerkovic

Правилници

правила понашања у установи

правилник о оцењивању ученика основних школа

 протокол за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања, занемаривања у образовно васпитним установама

правилник о упису ученика у средњу школу

правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених

правилник о васпитно дисциплинској одговорности ученика

пословник о раду Ученичког парламента

пословник о раду Савета родитеља

правилник о похваљивању и награђивању ученика и запослених

безбедност ученика

правилник о узбуњивању

Правилник о бодовању

Правилник о раду

Правилник о поклонима

Правилник о сопственим приходима

Процедура о токовима плаћања приспелих обавеза

Процедура за заштиту софтвера

Правилник о службеним путовањима

правилник о коришћењу сопственог аутомобила

Правилник о коришћењу службеног мобилног телефона

Правилник о канцеларијском пословању