Правилници и осигурање ученика

СТАТУТ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ДУШАН ЈЕРКОВИЋ“

ПРАВИЛНИК О КАНЦЕЛАРИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ

ПРОЦЕДУРА О ТОКОВИМА ПЛАЋАЊА ПРИСПЕЛИХ ОБАВЕЗА

ПРАВИЛНИК О КОРИШЋЕЊУ СОПСТВЕНОГ АУТОМОБИЛА У СЛУЖБЕНЕ СВРХЕ

ПРАВИЛНИК О НАКНАДИ ПУТНИХ ТРОШКОВА ЗАПОСЛЕНИХ

ПРАВИЛНИК О НАКНАДАМА ТРОШКОВА ДНЕВНИЦА, СМЕШТАЈА И ПРЕВОЗА НА СЛУЖБЕНОМ ПУТУ

ПРАВИЛНИК О СТИЦАЊУ И РАСПОДЕЛИ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА, ДОНАЦИЈА И „ЂАЧКОГ ДИНАРА“

ПРОЦЕДУРА ЗА ЧУВАЊЕ ПОСЛОВНИХ КЊИГА НА ЕЛЕКТРОНСКОМ СОФТВЕРУ

ПОСЛОВНИК О РАДУ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА

ПРАВИЛНИК О ДИСЦИПЛИНСКОЈ И МАТЕРИЈАЛНОЈ ОДГОВОРНОСТИ ЗАПОСЛЕНИХ

ПРАВИЛА ПОНАШАЊА У УСТАНОВИ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ДУШАН ЈЕРКОВИЋ“, УЖИЦЕ

ПРАВИЛНИК О РАДУ ПРОДУЖЕНОГ БОРАВКА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ „ДУШАН ЈЕРКОВИЋ“ У УЖИЦУ

ПРАВИЛНИК О ВАСПИТНО-ДИСЦИПЛИНСКОЈ ОДГОВОРНОСТИ УЧЕНИКА

ОВДЕ МОЖЕТЕ ВИДЕТЕ ДОКУМЕНТА ВЕЗАНА ЗА ОСИГУРАЊЕ УЧЕНИКА

ОСИГУРАЊЕ УЧЕНИКА